Make your own free website on Tripod.com
 

สร้างสรรค์ชีวิตทันสมัย ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

 
   

แบบสอบถามความคิดเห็นของท่านผู้มีอุปการคุณ

   คำแนะนำและข้อคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการของห้างฯให้ดียิ่งขึ้น

    ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้สละเวลาในการให้คำแนะนำ

 

                                                      Hit Counter

   

  ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง
1.ราคาสินค้า 
2.คุณภาพสินค้า 
3.การยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงาน
4.ความเต็มใจให้บริการของพนักงาน
5.การเอาใจใส่ดูแลลูกค้า
6.การแนะนำสินค้าของพนักงาน
7.การพูดจาหรือกิริยามารยาท
         
สิ่งที่ถูกใจท่านมากที่สุด สินค้า การบริการ ความสะอาด  
สิ่งที่ควรปรับปรุงมากที่สุด สินค้า การบริการ ความสะอาด  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ